Որակական հարցազրույցներ

5. Qualitative InterviewingIPSC-ն կիրառում է որակական հարցուզրույցների մեթոդը հատկապես այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է՝

 • Ուսումնասիրել սոցիալական հարաբերությունների ողջ ցանցը,
 • Ստանալ խորացված տեղեկատվություն կոնկրետ ոլորտների վերաբերյալ
 • Ձեռք բերել տարրական գիտելիքներ որևէ անհայտ ուսումնասիրվող օբյեկտի մասին
 • Հասկանալ պատճառահետևանքային կապերը տարբեր ոլորտների կամ իրադարձությունների միջև:

Որակական հետազոտության ընթացակարգը բավականին ճկուն է և հնարավորություն է տալիս նույն հետազոտության շրջանակներում կիրառել նաև քանակական մեթոդներ:

Եթե քանակական հետազոտությունների ժամանակ հնարավոր է ստանալ հիմնականում “ինչ” հարցի պատասխանը, ապա որակական հարցուզրույցների դեպքում հնարավոր է լինում դուրս բերել ավելի համապարփակ տեղեկատվություն այս կամ այն երևույթի, խնդրի վերաբերյալ` ունենալով ինչու, ինչպես, ինչպիսի, հարցերի պատասխանները:

IPSC-ն առաջարկում է՝

 • Խորին հարցազրույցներ,
 • Փորձագիտական հարցազրույցներ,
 • Գնահատող հետազոտություններ,
 • Սեմանտիկ դիֆերենցիալ,
 • Թեմատիկ հարցազրույցներ,
 • Կյանքի պատմություններ կամ կենսագրական հարցազրույցներ:

grey_line

 • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
 • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
 • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։